Privacy Policy

This policy is written in Swedish, if you have any questions in English please contact info@es.kth.se.

KTH Executive School behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Denna informationstext förklarar vilka personuppgifter som KTH Executive School kan komma att behandla och för vilka ändamål denna behandling sker samt vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter KTH Executive School har med bakgrund av denna personuppgiftsbehandling. KTH Executive School är personuppgiftsansvarig för den behandling som KTH Executive School utför och som beskrivs häri. Om du har frågor angående behandling av dina personuppgifter kontakta KTH Executive School på de kontaktuppgifter som anges nedan under avsnitt 6.

1. Vilka personuppgifter som behandlas

1.1 KTH Executive School kan inom ramen för sin verksamhet komma att samla in personuppgifter om dig i olika avseenden. De uppgifter vi kan komma att samla in är grundläggande information om dig såsom namn och kontaktuppgifter samt information om ditt arbete såsom din arbetsgivare, din position och eventuell faktureringsadress. Dessa uppgifter inhämtas direkt från dig, din arbetsgivare eller, i vissa fall, från offentligt tillgängliga källor.

1.2 Om du utför en tjänst för KTH Executive School som betingar ett arvode kommer vi även att behandla uppgifter som är nödvändiga för att betala ut arvode till dig nämligen, kontouppgifter och, i vissa fall, personnummer.

1.3 Vid deltagande vid utbildningar, grupper, seminarier eller andra events kan vi komma att spela in eller fotografera. Det medför att du kan förekomma i ljud- och bildinspelningar eller fotografier som KTH Executive School behandlar och som även kan komma att publiceras. KTH Executive School kommer att meddela dig i förväg om sådan upptagning eller fotografering kommer ske. Vi kommer inte att publicera ljud- och bildupptagningar som du har en framträdande roll i utan ditt samtycke.

2. Varför dina personuppgifter behandlas

2.1 KTH Executive School kommer behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

(i) Tillhandahålla och administrera utbildningar, grupper, seminarier eller andra events som du anmält dig till eller deltar i. Sådan behandling sker för att uppfylla de åtaganden KTH Executive School har gentemot dig i och med din anmälan. I samband med utbildningar och grupperkommer en deltagarlista skickas ut till samtliga deltagare och talare där uppgifter om ditt namn och din arbetsgivare kan förekomma. Sådant utskick sker med anledning av deltagarnas berättigade intresse att få information som de kan anses ha intresse av.

(ii) Utskick av nyhetsbrev och information till dig angående KTH Executive Schools verksamhet och kommande utbildningar, grupper, seminarier och andra events. Dessa utskick sker enbart för att uppfylla KTH Executive Schools berättigade intresse av att kunna informera dig om vår verksamhet. Du har alltid möjlighet att tacka nej till sådan behandling.

2.2 KTH Executive School kan komma att vid behov uppdatera information i våra register. Detta sker för KTH Executive Schools berättigade intresse av att hålla våra register uppdaterade med korrekt information för att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett ändamålsenligt sätt.

3. Hur dina personuppgifter behandlas

3.1 Tillgång till personuppgifter

3.1.1 Tillgång till dina personuppgifter är ofta begränsad till de inom KTH Executive School som har behov av att behandla dina personuppgifter.

3.1.2 KTH Executive School kan vid tillhandahållandet av events komma att dela personuppgifter i enlighet med vad som anges ovan under avsnitt 2.1. Utöver detta kan dina personuppgifter komma att överföras till våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller våra IT-system, hjälper oss med utskick av nyhetsbrev och annan kommunikation. KTH Executive School ser alltid till att sådan överföring sker säkert och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

3.2 Lagringstid

3.2.1 KTH Executive School kommer att spara dina personuppgifter så länge som dessa uppgifter behövs för det ändamålet de samlades in för. Detta innebär att vi behandlar dina uppgifter så länge som du står med i våra register för nyhetsbrev eller så länge som vi behöver för at administrera de tjänster vi tillhandahåller dig eller din arbetsgivare.

3.2.2 KTH Executive School kan spara vissa personuppgifter längre än vad som sagts ovan för att tillgodose krav enligt lag.

4. Dina rättigheter

4.1 Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som KTH Executive School utför angående dig. Om du anser att någon av de personuppgifterna som KTH Executive School har angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas. KTH Executie School kommer att rätta alla personuppgifter som visar sig vara felaktiga undantaget de personuppgifter som enbart behandlas för arkiveringsändamål.

4.2 Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges i avsnitt 3.2 och KTH Executive School kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Du har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse.

4.3 Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. KTH Executive Schools behandling som sker med stöd av berättigat intresse finns beskrivet under avsnitt 2. Rätten till invändning innebär att du kan begära att KTH Executive Schools  behandling med stöd av berättigat intresse inte ska ske.

4.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i nedanstående fall.

  1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
  2. Om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering.
  3. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.
  4. Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av KTH Executive School utan ditt samtycke.

4.5 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära ut dina personuppgiftersom KTH Executive School behandlar i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

4.6 Rätt att återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till KTH Executive Schools behandling i något avseende har du rätt att återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke kommer att raderas under förutsättning att de inte behövs för annat ändamål som KTH Executive School har rätt att behandla dina personuppgifter för.

4.7 Uttövande av dina rättigheter

Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du KTH Executive School på de kontaktuppgifter som anges under avsnitt 6.
KTH Executive School kommer att behandla en begäran från dig enligt detta avsnitt 4.7 skyndsamt. Om KTH Executive School inte avser att bevilja din begäran eller att inte bevilja den i sin helhet kommer du informeras om detta samt skälen till beslutet.

5. Behörig myndighet

Om du är missnöjd med KTH Executive Schools behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med punkt 4.7 har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

6. Kontakt

Du kan kontakta KTH Executive School med anledning av KTH Executive Schools personuppgiftsbehandling enligt ovan på: info@es.kth.se.