Omställningsförmåga och förmågan att lära nytt centralt för AI

Publicerat 3 September 2018

Sveriges värdeskapande potential i användningen av AI i näringsliv och offentlig verksamhet är stor. De flesta bedömningar pekar på en tillväxtpotential som är dubbelt så snabb med stort AI-utnyttjande i ekonomin jämfört med ett lågt AI-utnyttjande.

Utmaningar som en konsekvens av ökad AI-användning

En kraftig ökning av AI-tillämpningar i näringsliv, offentlig verksamhet och samhälle har inte bara potential att ge ökad kvalitet och effektivitet i olika verksamheter, respektive ökad tillväxt och bättre välfärd. AI-utvecklingen kommer också att generera nya utmaningar genom de utvecklings- och omställningsprocesser som blir nödvändiga. Följande utmaningar kommer att bli viktiga som en konsekvens av ökad AI-användning:

  • Ledarskap och omställningsförmåga i företag, offentliga verksamheter och policysystem
  • Jobbdynamik och arbetslöshet på grund av snabba förändringar av arbetsuppgifter
  • Äganderätt till data och utmaningar med personlig integritet, etik och tillit
  • Data- och affärsmonopol för ett fåtal teknikbaserade företag
  • Risk för tillämpning av omogna AI-lösningar baserade på felaktiga data och algoritmer
  • Säkerhetsrisker genom medvetet skadlig dataanvändning och datamanipulering

Förmågan till omställning för individer och verksamheter

Förmåga till omställning för individer och verksamheter kommer att bli viktigare. Detta kommer att ställa mycket stora krav på ledarskapsförmåga för verksamhetsutveckling och förmåga att stödja individer i omställning och kompetensuppgradering. Därför behöver drivkrafter, kompetens och andra förutsättningar för sådan omställningsförmåga stärkas väsentligt. Ökad AI-användning kommer samtidigt att ställa betydligt större krav på individer att kon-tinuerligt byta arbetsuppgifter och kontinuerligt förnya sin kompetens. 

Vad har ni för strategier att stötta era anställda i den omställning som krävs?

Läs mer om Vinnovas analys om Artificiell Intelligens i svenskt näringsliv och samhälle.