Hur hanterar Finland AI-kampen mot USA, Kina och Japan?

Publicerat 27 August 2018

Finland har inte en lika lång, bred och djup tradition av AI som USA, Kina och Japan. De har heller inte resurser att konkurrera framöver med de forskningscentra som finns i dessa stora länder. De är snarare hänvisade till nischade vertikala områden och till samarbeten för att bli en framstående användningsnation. Men även om det inskränker valen har det ofta varit en framgångsrik strategi att placera sig högt upp i värdekedjan.

Den finska regeringen med statsministern i spetsen har uttalat ett tydligt mål att Finland ska vara en ledande AI-nation och med detta menar man inte minst att bli ledande i att använda AI. Statsminister Juha Sipilä vill skapa en gemensam vision för hur samhället använder AI för att öka välstånd. Han menar att detta kräver nya kompetenser, nya tankesätt att lösa problem, beslutsfattande som är framåtriktat och en dynamisk arbetsmarknad.

År 2017 etablerades i Arbets- och Näringsministeriet ”Arbetsgruppen för Artificiell Intelligens”. Arbetsgruppen har analyserat Finlands styrkor och svagheter i en omvärld som snabbt börjar använda AI. Slutsatsen från arbetsgruppen är att för att Finland ska fortsätta vara en framgångsrik välfärdsnation så krävs att man snabbt lär sig ny teknik och börjar använda den. Det gäller individer, företag och offentlig sektor. Inom offentlig sektor ser man bland annat möjligheterna att förutse behov och att agera snabbare och mer korrekt på dessa samtidigt som man kan ge en mer individanpassad service.

Har bra tillgång till kvalitativ data

Arbetsgruppen poängterar också vikten av att Finland har bra tillgång till kvalitativa data för att kunna träna och bygga AI-tillämpningar. Man anser att detta redan är en av Finlands främsta tillgångar i en internationell konkurrens.

Fokus på AI inom hälsa- och sjukvård

Finland har skapat ett starkt centrum för forskning på Helsingfors universitet. Många initiativ sker just nu inom hälso- och sjukvård. I Esbo pågår ett projekt för att kombinera data inom socialtjänsten för att analysera och identifiera nya sätt att erbjuda tjänster till medborgarna och motverka social utslagning. Även i näringar som är centrala för Finland, t.ex. skogsindustrin, pågår AI-utveckling.

En viktig del för att Finland ska lyckas är att de stora organisationernas ledningar på kort tid skaffar sig en strategisk och affärsmässig kompetens inom AI

När Nokias styrelseordförande Risto Siilasmaa för ett par år sedan upptäckte att han hade svårt att föra en diskussion kring möjligheterna med AI, började han studera ämnet ingående. Han skaffade sig inte enbart strategisk kompetens inom AI utan fortsatte också med de mekanismer som AI bygger på. Förutom att använda detta inom de företag han verkar i och leder har han hållit föredrag och även kunnat stödja finska politiker.

Texten kommer från Vinnovas rapport om AI i svenskt näringsliv och samhälle.