Vad säger olika branschföreträdare om AI?

Publicerat 15 October 2018

Företrädare från telekom-, sjukvård-, läkemedel-, fordon-, gruv- samt pappersindustrin ger sin bild av hur de ser på Sveriges Sveriges AI-potential i sin egen bransch.

Telekomföretag

”AI är fullständigt avgörande inom telekom. Dels för att infrastrukturen i sig kan bli mer automatisk och autonom, för att sänka produktionskostnaderna för tjänsteleverantörerna, dels för att AI kommer att göra föremål och utrustning mer kommunicerande. Sverige har större potential än andra länder då vi typiskt arbetar högre upp i värdekedjan än andra länder.” 

”[Telekombranschen] representerar en av grundpelarna till att tillämpa AI för andra branscher. Med mobil uppkoppling blir det möjligt att med data representera den reella världen. Data enskilt eller tillsammans med reell kunskap utgör grunden för AI.” 

Sjukvård, läkemedel och medicinsk teknik

”Mätningar som i nuläget är alldeles för tidsödande (och därmed dyra). Men det finns också en potential för att spara pengar genom att automatisera tidsödande metoder som i dagsläget är del av den kliniska rutinen.” 

”Vårduppdraget blir allt tyngre med åldrande befolkning, och effektiviteten måste öka rejält för att vi ska försvara dagens kvalitetsnivå. Högre effektivitet motverkar också rådande brister på specialistläkare. Därtill finns det stora möjligheter att höja kvaliteten genom att införa bedömningar/analyser som är bortom mänskliga förmågan.” 

Fordonsindustrin

”Potentialen för AI i Sverige är bland de högsta i världen då vi dels utvecklar och producerar varor och tjänster av systemkaraktär med mycket sensorer och hög automation. Dessutom har Sverige många unika dataset (försäkringsdata, olycksdata, hälsovårdsdata, kraftproduktionsdata, m.m.) som gör det möjligt för företag och högskolor i landet att dels locka hit talanger och dels ta fram världsledande forskning, produkter och resultat om vi på högskolor och företag kan agera tillräckligt snabbt på.” 

”Vi bedömer att Sverige har lika stor potential som flera andra länder med t ex en stark inhemsk industri där stor nytta går att göra redan på kort sikt.” 

”Sverige har som nation halkat efter. De ledande länderna är USA och Kina. Och de som sitter på den allra största kompetensen är några stora amerikanska företag.” 

Gruvindustrin

”Det finns ett speciellt behov inom gruvbranschen. Det är en ganska komplex miljö där man jobbar i material som till stora delar är okända. Det blir då svårt att simulera och planera med andra metoder utan man behöver ha någon typ av självlärande system för att lyckas fullt ut. Eftersom en stor del av världens gruvutrustning utvecklas i Sverige bör det finnas ett extra stort behov här, i alla fall kopplat till gruvbranschen. Sverige är ju generellt sett ledande på många andra områden såsom t.ex robotik och digitala lösningar varför en bra kompetens inom detta område bör vara prioriterat i Sverige.” 

Massa, papper, cellulosa, förpackning och fibrer

”Min bedömning är att AI kan utvecklas och används inom små utvalda delar för en anläggning där vi ser störst värdeskapande för att sedan distribueras ut och skalas upp.” 

”Lättast är att se möjligheter i form av fortsatt automation där man redan har automation implementerad. Inom processindustrin är alla, även operatörer, tränade att tänka i termer av automation, vilket underlättar implementering. Här är drivkraften besparing, effektivisering, och eliminering av enahanda arbetsuppgifter.” 

Läs mer i Vinnovas rapport.