Varför ska du gå en utbildning just nu?

Vi befinner oss just nu i det som brukar kallas för den fjärde industriella revolutionen, som drivs av digitalisering och ny teknik. Detta skapar nya förhållningssätt, förutsättningar, utmaningar och möjligheter för både industrier, tjänsteföretag och offentlig sektor. Med stora organisatoriska förändringar ställs nya krav på innovation, kreativitet, nya affärsmodeller och inte minst kommunikativt ledarskap. Därför har vi tagit fram managementprogrammet Communication Executives Program – technology, business and leadership, som kombinerar teknologisk utveckling, affärsutveckling, kommunikation och ledarskap i ett och samma program.

För framtidens ledare

Du kommer att ta ett stort steg i din karriär och professionella utveckling, med ny kunskap och ökad vilja att bidra till förändring. Du kommer också att kunna utmana och inspirera din ledningsgrupp eller avdelning till att arbeta mer strategiskt med innovation, verksamhetsutveckling och skapa framsynthet i organisationen.

Programmet kombinerar teknologisk utveckling, affärsutveckling, kommunikation och ledarskap i ett och samma program. Det är ett samarbete mellan KTH Executive School och Sveriges Kommunikatörer.


Ledarprogrammets innehåll och upplägg

Programmet pågår under ett år och omfattar fyra moduler: TeknologiInnovation och ledarskapAffärs- och verksamhetsutveckling, samt Hållbart varumärke.

Du kan själv välja i vilken ordning du vill gå modulerna, eller endast delta i en enskild modul. När du deltagit i hela programmet erhåller du ett diplom som intyg på genomgången utbildning. Samtliga moduler kommer att öka din förmåga att använda praktiska modeller och verktyg för att kunna applicera lärandet på den egna organisationen inom de områden som utbildningen omfattar, samt inspiration av att jobba inom de aktuella områdena.

 

Under 2021 har vi tillsammans med experter och ledare
inom kommunikation och KTH Executive School diskuterat
och utvecklat ett program med framåtblick och stor flexibilitet.
Programmet innebär en kombination av teknologisk utveckling,
innovation, ledarskap ochkommunikation. Vi är säkra på att
den kunskap som fås kommer att bidra till en djupare förståelse
förde förutsättningar och möjligheter som finns i att utveckla
den egna affären och verksamheten.

Marie Lindström, kommunikationsdirektör SKR och
Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations &
Communications Electrolux Professional.
Båda är medlemmar i Sveriges Kommunikatörers styrelse

 

Programledare

 

Maths Lundgren (Ek. Dr.) arbetar som organisationskonsult och programledare.  Under de senaste åren har Maths bland annat arbetat med att leda Communication Executives Program.

 

Niklas Gustafsson är programdirektör på KTH Executive School. På KTH har han under de senaste 10 åren arbetat med att designa, utveckla och förmedla strategisk och praktisk kunskap till företagsledare, linjechefer och experter, både svenskt och utomlands.


Kurstillfällen

• Modul 1: Teknologi som driver förändring och transformerar samhället
26-28 september
Modul 2: Innovation och ledarskap i förändring
21-23 november
Modul 3: Affärs- och verksamhetsutveckling
8-10 mars, 2023
Modul 4: Hållbart varumärke – förtroende och engagemang
3-5 maj, 2023

Plats

SIGTUNA
Kämpastens kursgård, Kämpastensvägen 17

Programavgift

Pris för hela programmet: 160 000 SEK ex moms
Pris enskild modul: 50 000 SEK ex moms
Internatkostnad tillkommer

 

 

Har du frågor eller vill ansöka?

Du kan antingen fylla i formuläret eller mejla oss direkt. Därefter kontaktar vi dig för uppföljning inom några dagar.

Ansökan blir bindande först när du fyllt i vår ansökningsblankett, som skickas separat via mejl, och den blivit godkänd av oss.

Sista anmälningsdagen är 2022-09-01

 

Kontaktuppgifter:

Nilla Peterson, utvecklingschef
Telefon: 070 555 75 50
E-post: nilla.peterson@svkom.se

Maths Lundgren, programansvarig
Telefon: 070 378 12 92
E-post: maths.lundgren@stratheo.se

 

Det här programmet har växt fram under en längre tid – utifrån de behov av lärande och utveckling som vi har sett. Det ska bli väldigt roligt att komma igång med programmets första modul i september. Modulen handlar om den teknologiska utvecklingen och vilka möjligheter som öppnar upp sig för företag och organisationer på många fronter. Men också om hinder och fallgropar. Tillsammans med deltagarna i programmet ska vi jobba med dessa möjligheter och utmaningar.

Process- och programledarna
Maths Lundgren & Niklas Gustafsson

Modul 1: Teknologi som driver förändring och transformerar samhället

Den teknologiska utvecklingen är exponentiell och påverkar samhället, organisationer och företag i alla led. Den digitala framväxten och ny teknik som inkluderar allt från digital annonsering, sökordsoptimering, nya användargränssnitt och inte minst dataanalys, förändrar ditt uppdrag och kommunikation i helhet. Modulen ger en introduktion att kunna hantera och analysera data samt se de möjligheter och utmaningar som kommer i samband med det är ett måste när nya teknologier tar över allt mer. Både arbetssätt och organisation måste därmed förändras. Att framtidssäkra både sin egen och organisationens tekniska kompetens är nödvändigt för fortsatt utveckling. Det handlar också, i lika hög grad, om att förstå behoven hos användare och kunder.


Modulen innehåller:

 • Översikt över den framväxande teknologiska utvecklingen och hur teknologi påverkar människor och företag.
 • Omvärldsanalys – samhällsutveckling kopplad till den teknologiska utvecklingen.
 • Det nya framväxande medielandskapet – trender och nya möjligheter.
 • Artificiell intelligens och maskininlärning – möjligheter, hot och etiska perspektiv.
 • Datadriven analys – vad är det och hur kommer du igång.
 • Cybersäkerhet och informationspåverkan.

Du kommer att lära dig:

 • Fördjupad förståelse för den framväxande teknologin och dess påverkan.
 • En breddning av perspektiv gällande samhällsutvecklingen.
 • Ökad förståelse för insiktsdriven analys, data och nya möjligheter gällande kommunikation.
 • Om cybersäkerhet och informationspåverkan, såsom datastöld, fake news och deep fake.

Modul 2: Innovation & ledarskap i förändring

Innovation och utvecklingsarbete blir allt viktigare, och idag ses innovation som en kritisk och nödvändig aktivitet i de flesta organisationer. För att skapa en miljö där innovation frodas krävs ofta att gamla invanda mönster utmanas och ett aktivt ledarskap i förhållande till dessa frågor. I modulen går vi igenom de organisatoriska och kulturella förutsättningarna för innovation och förändringsledning. Det handlar om att förstå kundens upplevelse, att både själv och i olika team kunna bedriva affärsutveckling, att designa nya typer av tjänster och erbjudanden, att kommunicera aktivt och informativt, att finnas i rätt kanaler och på rätt sätt, kring de förändringar som uppkommer när de uppkommer, och även om detta sker under stor osäkerhet. Det krävs ett utvecklat kommunikativt ledarskap för att åstadkomma en innovativ kultur, innovativa metoder och hur man hanterar de krafter som står i vägen för nya arbetssätt. Detta innefattar förmågan att samarbeta över interna och externa organisationsgränser.


Modulen innehåller:

 • ”Design thinking” – tjänstedesign med kunden i centrum.
 • Utforska nya affärsmodeller och former för värdeskapande samarbeten
 • Ledning av innovationsprocesser – Vad krävs av mig som ledare för att möjliggöra innovation?
 • Organisatoriska möjliggörande faktorer, t.ex. agila och mer entreprenöriella arbetssätt.
 • Förändringsledarskap – hur du kan möjliggöra och stötta förändring med ett kommunikativt ledarskap och ditt eget ledarskap.

Du kommer att lära dig:

 • Möjligheter att se och utveckla din och din verksamhets innovativa förmåga
 • Förståelse för vad innovation innebär – både som företagsledare och ledare av funktionen.
 • Lära dig nya metoder och få verktyg i hur man bedriver systematiskt innovationsarbete i praktiken.
 • Insikt och kunskap om hur du utvecklar ditt ledarskap – kopplat till innovation och förändring.
 • Förstå värdet av kommunikativt ledarskap och skapa psykologisk trygghet för gruppen utifrån en god kommunikationsmiljö.

Modul 3: Affärs- & verksamhetsutveckling    

Affärs- och verksamhetsutveckling har fått en allt större betydelse i samband med de möjligheter som skapas i den digitala världen. I modulen jobbar vi med affärsförståelse, affärsmodeller och hur du kan utveckla din egen roll för att stödja organisationens strategi. Vi fördjupar affärsförståelsen med hjälp av olika verktyg och modeller, så som Business Model Canvas och värdeerbjudanden. Nya affärsmodeller ger nya ekonomiska konsekvenser som du behöver förstå och analysera. Du får verktyg för hur du kan utveckla den här kunskapen, bli en kravställare och utveckla den egna rollen för att bättre kunna stödja organisationens ledning och utveckla dess kommunikativa kompetens. Du får också tillfälle att lära av utvalda case samt applicera kunskaperna på den egna organisationen.


Modulen innehåller:

 • Affärs- och verksamhetsutveckling – grundläggande förståelse.
 • Affärs- och verksamhetsutveckling – förståelse för digitala affärsmodeller.
 • Innovation kopplat till affärsmodeller (”business model innovation”)
 • Ekonomi – utforska och analysera hur olika affärsmodeller påverkar ekonomiska konsekvenser.
 • Kommunikationens roll i affärs- och verksamhetsutveckling – att förstå människor, kommunikation och påverkan.

Du kommer att lära dig:

 • Inspiration och tillfälle att träna på att spetsa värdeerbjudanden och affärsmodeller.
 • Möjligheter att beskriva, förstå och utveckla affärs- och verksamhetsmodeller.
 • Tillfälle att identifiera modeller för mer datadrivna arbetssätt.
 • En verktygslåda/begrepp för att kunna beskriva och analysera ekonomiska konsekvenser av förändrade affärsmodeller.
 • Utveckla din förmåga att kommunicera kring affärer och ekonomi.

Modul 4: Hållbart varumärke – förtroende och engagemang 

I en omvärld som karaktäriseras av ombytlighet och osäkerhet står varumärken inför en enorm utmaning kring att hantera ökade krav och samtidigt svara upp mot behov och förväntningar från medarbetare, kunder och intressenter. Att behålla och stärka förtroende, navigera målkonflikter och krav på ökad bevisföring och samtidigt bygga en integrerad varumärkesberättelse där hållbarhet primärt är drivkraften är en utmaning och något man behöver kunna navigera runt i det nya för företag och varumärken. Omställning är en grundförutsättning för att framtidssäkra affären, och kommunikation är ett verktyg för att få den att hända. I modulen får du kunskaper i hur hållbarhetsfrågor påverkar förutsättningarna för företag och organisationer i deras förtroende- och omställningsarbete, hur varumärke och kommunikation kan fungera som verktyg för att driva engagemang och öka förtroende – men också hur vi kan använda kommunikationen som ett verktyg för att skapa resultat för det faktiska hållbarhetsarbetet. Vi kartlägger strategiska utgångspunkter och hur man som i sin roll kan ta en tydligare position på marknaden, skapa ökad lojalitet hos kunder och konsumenter, stärka arbetsgivarvarumärket och samtidigt skapa resultat för företagets omställningsarbete.


Modulen innehåller:

 • Utmaningar kring planetär och sociala utmaningar samt näringslivets förutsättningar att lyckas långsiktigt.
 • Positionering, differentiering och varumärkets roll i omställningen.
 • Strukturera kommunikationen för att skapa stringens och trovärdighet.
 • Långsiktigt värdeskapande och relevans för intressenter, medarbetare och kunder.
 • Hur man hanterar och kommunicerar målkonflikter och etiskt svåra frågor
 • Hur man navigerar transparens och ärlighet.

Du kommer att lära dig:

 • Hur hållbarhetsfrågor ska integreras i kärnan av din verksamhet.
 • hur du kan integrera hållbarhet i varumärkesidentiteten.
 • Nycklar till effektiv kommunikation för hållbar utveckling.
 • Insikter i olika verktyg och metoder.
 • Kunskap om hur man skapar trovärdighet och undviker washing.
 • Förståelse för hur kan anpassas från olika intressenter och målgrupper.
 • Inspiration och goda exempel från omvärlden.
 • Övningar för att omsätta kunskaper i praktiken.

Programmets pedagogik och format

I managementprogrammet har du som deltagare en aktiv roll och möjlighet att arbeta med fiktiva case eller konkreta utmaningar hämtade från just din organisation. Samtliga moduler är uppbyggda på samma sätt: med ett inledande webbinarium två veckor innan modultillfället, tre dagar på plats på Kämpastens kursgård under själva modultillfället, samt ett uppföljande webbinarium tre veckor efter avslutat modultillfälle. Introduktionen och det inledande webbinarium spelas in, så att du som deltagare inte riskerar att missa något i början.

I samtliga tillfällen varvas föreläsningar med diskussion, reflektion, grupparbete och intressanta fallstudier. Syftet med modulernas uppbyggnad är att deltagarna ges tillfälle att lära av och ge varandra feedback kring de utmaningar som respektive deltagare har valt att arbeta med och står inför.