Varför just nu?

Det sker stora politiska förändringar på nationell och internationell nivå̊ som i grunden förändrar förutsättningarna för vår infrastruktur och systemen runt den. Parallellt sker en snabb teknikutveckling och samtidigt accelererar hållbarhetskrav och kunders preferenser förändras radikalt.

Detta leder är ett starkt förändringstryck på de flesta verksamheter. Det gäller aktörer i energisystem, transportsystem, finansiella system, digitala system och cirkulära system som alla behöver förändras bredare och mer omfattande än tidigare.

Omstöpta regelverk öppnar upp för entreprenörer att etablera sig med nya lösningar i infrastruktursystemet. De utmanar lönsamma segment och bidrar till att branscher förändras i grunden. Etablerade verksamheter behöver ännu tydligare påvisa sitt värdeskapande och trots långa planeringshorisonter ha förmågan att utveckla innovativa lösningar som möter behov och det som kunder värdesätter.

Digitalisering och snabb teknikutveckling inom t. ex. AI och IoT är en annan drivkraft i den omvandling som pågår. Teknikutvecklingen ger helt nya möjligheter för kunder och leverantörer.
> Vilka är våra möjligheter?
> Hur ska vi prioritera – kan och ska vi vara drivande i förändringarna som pågår?
> Vad mäktar vi med?

Samtidigt som de nya affärsmiljöerna med många och nya aktörer gör det svårt att ha kontroll över hela systemet behöver tillgången till infrastruktur garanteras. Det är viktigt att säkerställa resiliens, kontinuitet och förtroende. Att kunna hantera cyberhot och vara cyberresistent är kritiskt.

Infrastruktursystemet är centralt i den samtidigt pågående hållbara omställningen med krav och förväntningar från samhället, ägare, kunder och andra intressenter.
> Hur kan hållbarhetsutmaningarna mötas med nya innovativa lösningar och ökat engagemang?
> Vad krävs för att lyckas?

Sammantaget står infrastruktursystemet inför en rad strategiska utmaningar drivet av de pågående förändringarna. För verksamheter som levererar tjänster kopplade till fysisk eller digital infrastruktur har vi på KTH Executive School designat Executive Program in Infra Service Management.

Det gör att alla som deltar har likartade utmaningar. Det som skiljer är hur och på̊ vilket sätt förändring och anpassning ska ske.

I programmet får du verktyg och metoder för att anta utmaningarna, agera och ta vara på de möjligheter som de pågående förändringarna ger upphov till.

Ladda ner pdf

Team lead

Staffan Movin
+46 (0)70 210 74 95
Referenser

Energibranschen förändras och är inte längre statisk. Det kräver nya perspektiv och nya verktyg. Executive Program in Infra Service Management gav mig både inspiration och reflektion kring vad vi som energibolag kan och bör göra. Programmet är tydligt anpassad till de strategiska utmaningar vi, likväl som andra infrastrukturer, i dag möter.

Anders Mannikoff — VD, Herrljunga Elektriska

Jag blev inspirerad av diskussioner och tankeväckande övningar som gavs både från föreläsarna och från de andra deltagarna. Nya verktyg, ny kunskap och ny inspiration har jag tagit med mig i min dagliga verksamhet.

Inger Niss — Ansvarsområdeschef Elnät och Stadsnät, Jönköping Energi

Programmet höll genomgående en bra hög nivå kryddat med flera toppavsnitt. Att tänka igenom hur kraven från omvärlden påverkar vår verksamhet är nyttigt. Med praktiska råd och verktyg hur vi kan utvecklas och bli bättre så blev programmet än mer värdefullt. Det är mycket som jag tar med mig och som utvecklat mig, vilket kommer vara till nytta både för Trafikverket och för mig privat. Jag rekommenderar gärna utbildningen.

Krister Lindvall — Senior Advisor ICT, Trafikverket
Infra Service Management – Innehåll

Avsnitt 1
Infraserviceföretagets
strategiska roll

 • Infraserviceföretagets affärslogik
 • Från förvaltande roll till föränderlig
 • Nya förutsättningar drivet av digitalisering, AI och IoT
 • Kontinuitetsrisker i en uppkopplad värld
 • Hållbarhet både krav och transformationskraft
 • Eget förändringsinitiativ som ger effekt i verksamheten

Avsnitt 2
Affärsdesign som utgår från egna styrkor

 • Nyttja styrkor i nya affärsmodeller
 • Business Model Canvas
 • Kundsegment, prissättning och prisstrategi
 • Styrning av både förvaltning och tillväxt
 • Innovation och innovationsmodeller
 • Finansieringsintresse sätter nya villkor

Avsnitt 3
Ta vara på nya marknadsmöjligheter

 • Att skapa nya marknader och roller vi vill ta
 • Ekosystem ett centralt perspektiv
 • Framgångsrik samverkan
 • Vår kärnkompetens i ekosystemen
 • Agerande i olika kundsegment
 • Samhällskrav och förväntningar

Avsnitt 4
Säkerställ förändring och utväxling

 • För det egna förändringsinitiativet i mål
 • Hur jag leder förändring
 • Möjlighet att påverka genom idéförsäljning
 • Förändring på olika nivåer – strategisk, taktisk och operativ
 • Vertikalt ledarskap som skär igenom strukturer
 • Stöd och hinder för varaktig förändring

Tid

2022 års program omfattar totalt 12 dagar då vi träffas på kursgård. Dessa är fördelade på fyra stycken tredagars-avsnitt. Förutom de har vi även digitala workshops.

Fristående workshop: 7 april 2022
Fristående workshop: 3 maj em

Utbildningen startar den 17 maj

Avsnitt 1: 17-19 maj
Digital workshop: 14 juni em
Avsnitt 2: 29-31 augusti
Digital workshop: 27 september em
Avsnitt 3: 18-20 oktober
Avsnitt 4: 8-10 november

Plats

Programmet genomförs på kursgård i närheten av Stockholm. Programmet förutsätter boende på internat eftersom personliga reflektioner, samarbete och kontaktskapande mellan deltagarna är en central del av lärandet. KTH Executive School bokar kost och logi för deltagarna, som dock själva ansvarar för betalning av sina internatkostnader samt för att eventuell avbokning sker enligt kursgårdens regler.

Programavgift

Avgiften för programmet är 154 000 SEK exklusive moms och inkluderar litteratur och övrig dokumentation. Programavgiften faktureras i samband med antagning. Kostnader för kost och logi tillkommer.

Språk

De flesta föreläsningarna är på svenska medan litteraturen kan vara både på svenska och engelska.

Efter meddelad antagning är anmälan bindande. Om avbokning sker mer än åtta veckor före programmets start återbetalas 90 % av avgiften. Sker avbokning mellan åtta och fyra veckor före start återbetalas 50 %. Vid avbokning senare än fyra veckor innan programstart sker ingen återbetalning.