Kursinnehåll, lärandemål och kursupplägg

Kursinnehåll

 • Historisk översikt över arbetets digitalisering
 • Översikt över teori och metod i Människa-datorinteraktion (MDI)
 • Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön
 • Tillgänglighets- och demokratiaspekter på digitaliseringen
 • Internationella standarder som stöd vid inköp av digitala stöd
 • Kartläggning av användarnas tillfredsställelse med den digitala arbetsmiljön
 • It-skyddsronder som stöd för den lokala arbetsplatsens digitalisering och införande av AI-stöd
 • Strategikartor som dialogstöd för verksamhetsutveckling ger en samlad bild av var, när, varför och hur vi behöver digitala stöd.

Lärandemål
Efter genomgången kurs skall deltagarna:

 • ha goda teoretiska såväl som praktiska kunskaper om varför och hur man genomför en lokal it-skyddsrond
 • kunna tillämpa presenterade utvärderingsmetoder och verktyg
 • ha kännedom om organisatoriska förutsättningar för lokal kunskapsdelning
samt
 • ha utvecklat sin egna personliga beredskap att delta i den lokala arbetplatsens inköp av digitala stöd.

Kursupplägg
Kursen baseras på en erfarenhetsbaserad pedagogik där teori varvas med praktiska övningar samt tillämpning i den egna verksamheten. Teoretiskt stoff presenteras under föreläsningar under två stycken en-och-en-halv dags träffar på KTH,  alternativt sex videokonferenstillfällen, i början och i slutet av kursen. Detta stoff omsätts sedan i ett lokalt projekt där deltagarna i lag om minst två och högst fyra deltagare från samma arbetsplats förbereder, genomför och följer upp en it-skyddsrond. Antalet deltagarplatser är begränsat till maximalt 25 för att erbjuda en god lärandemiljö för reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Målet är att deltagarna ska lära känna varandra så att varaktiga och professionellt värdefulla relationer etableras. De två träffarna kommer att ledas av lärare från KTH och Uppsala universitet med specifik ämneskompetens kring utbildningen innehålls. Under hela det lokala projektets genomförande kommer lärare vara tillgängliga via skype med minst två tillfällen schemalagd för avstämning av förberedelse- och genomförandefasen.

Kurslitteratur och förberedelser

 • Särskild behörighet
  Kursen riktar sig i en första pilotomgång i första hand till skyddsombud på Visions avtalsområde och HR-ansvariga på den deltagande arbetsplatsen. Representanter för ledning och it förutsätts delta i den lokala it-skyddssronden som utgör kursens projektuppgift. Vi välkomnar varmt att dessa också anmäler sig till kursen så att de kan delta på de två träffar på KTH som utgör kursens schemalagda utbildningstillfällen.
 • Rekommenderade förkunskaper
  Praktiska erfarenheter från införandeprojekt på den egna arbetsplatsen och/eller deltagande i kartläggningar av användarupplevelser av den egna arbetsplatsens digitala stöd.

När?
Torsdag 4 februari 2021, kl 9:00-17:00 och
fredag 5 februari, kl 9:00-17:00

Måndag 17 maj 2021, kl 13-17 och
tisdag 18 maj, kl 8:30-16:30

Var?
KTH Campus Valhallavägen

Villkor
Kursen behöver minst 4 anmälda organisationer för att den ska starta, med minst två och högst fyra deltagare från respektive organisation.

Kostnad
SEK 10 000 per deltagare för minst två och högst fyra anmälningar per organisation, vilket inkluderar dokumentation, lunch och kaffe.

Ansökan
Ansök genom att fylla i formuläret senast den 18 december 2020.

Kursen behöver minst 4 anmälda organisationer för att den ska starta. Kursavgiften kommer att faktureras när gruppen är klar att startas.

Lärare och kurslitteratur
Kursen leds av författarna till Årets HR bok 2019 “Digitaliseringen och arbetsmiljön” (Studentlitteratur); Bengt Sandblad, Jan Gulliksen, Åke Walldius

Examination
Kursen ges av KTH Skolan för Elektroteknik och Datavetenskap

Examination: TEN1 – Hemtentamen, 3,0 hp, betygsskala: P (Pass), F (Fail). Förutsätter dokumenterad treårig gymnasiekompetens.

Examinator: Jan Gulliksen

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter. Examinationsgrundande moment är:

 • Närvaro och aktivt deltagande
 • Godkänt protokoll från it-skyddsronden (dokumenterade bidrag till kunskapsdelningen)
 • Godkända hemtentamen

Intresseanmälan

Kursen är nu fullbokad men anmäl dig gärna till väntelistan genom att fylla i formuläret nedan.

  Betalningsvillkor: 30 dagar netto efter meddelad antagning, dock senast dagen före kursstart vid sen antagning. Dröjsmålsränta enligt räntelagen.
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.