Varför ska du gå en utbildning just nu?

Byggherrens och byggbranschens roll är under kraftig förändring och har i modern tid aldrig ställs inför så många utmaningar som idag.

Stora geopolitiska förändringar, inte minst kopplade till oroligheterna i Ukraina och Ryssland kommer under 2022 att förändra de ekonomiska spelreglerna kraftigt. Förändrade logistikkedjor, ökad inflation, stigande priser på råmaterial och bränsle gör att byggbranschen kommer att behöva anpassa sig.

Redan tidigare hade vi en cementkris i byggbranschen och till detta kan läggas till stora problem med kvalitetsbrister, brottslighet och fusk, ineffektivitet och slöseri samt skenande prisutveckling på byggmaterial för att nämna några. Här finns studier från boverket som visar på att detta kostar oss många miljarder kronor varje år, helt i onödan.

Dessutom måste vi hantera omställningen till ett mer hållbart byggande och projekterande. Här har vi byggherrar ett stort ansvar om de globala målen ska nås i tid. Om vi inte tar det ansvaret, vem ska göra det då? Alternativet, att inte göra någonting alls, bjuder oss på skrämmande scenarios av framtiden.

Lägg till det behovet av att bättre förstå effekterna när samhället digitaliseras och blir allt smartare. Detta förändrar exempelvis städernas logik i grunden. Handel, som alltid varit en drivande kraft för stadsutveckling, håller på att förflytta sig till nätet. Och byggnaderna själva blir också mer och mer tekniskt komplicerade och digitala.

De förändringar vi ser nu påverkar hela byggherre organisationen. I Byggherre MasterClass ger vi metoder, modeller och verktyg för att proaktivt möta branschens gemensamma utmaningar.

Anmäl dig här

Team lead

Staffan Movin
Programansvarig
+46 (0)70 210 74 95
Niklas Gustafsson
Programansvarig
+46 (0)76 100 54 34

Det gemensamma syftet med programmet är att stärka byggherrars förmåga att skapa ökat värde genom strategisk utveckling av investeringar inom infrastruktur och fastigheter till förmån för kunder, ägare och för samhället.

De individuella målen är att efter avslutat program ha fått en fördjupning över rollen som byggherre, nya perspektiv på sig själv, på beställarrollen och sin egen organisation, och att ha fått inspiration, verktyg och modeller för strategisk planering, innovation och förändring.

Ämnesområden som berörs är kund-, ägar- och samhällsperspektiv på byggherrerollen, innovation, produktivitet, kvalitet, ekonomi, upphandling, organisation, utveckling och förändring.

Modul 1 – Byggherrens roller

 • Introduktion
 • Byggherrerollen: kund-, ägar- och samhällsperspektiven
 • Förvaltare, developer, brukare, investerare: vilket värde skapas för vem?
 • Rollens förändring över tid, förändringar som innebär nya utmaningar
 • Produktivitet och kvalitet
 • Individuella utvecklingsprojekt – 1

Modul 2 – Kundperspektivet

 • De externa utmaningarna
 • Beställarrollen
 • Kundbegreppet, intressenter och aktörer
 • Marknads- och intressentanalys
 • Nytänkande och innovation
 • Organisation
 • Samverkan, nätverk och allianser
 • Individuella utvecklingsprojekt – 2

Modul 3 – Ägarperspektivet

 • Effektiva och välfungerande organisationer
 • Kärnkompetens nu och i framtiden
 • Beställarrollen
 • Upphandling, nytänkande och ledarskap
 • Den komplexa ledarrollen – proaktivt agerande
 • Metoder för styrning
 • Individuella utvecklingsprojekt – 3

Modul 4 – Samhällsperspektivet

 • De långsiktiga utmaningarna
 • Hållbarhet – social och ekologisk
 • Reallokering, wicked problems och systemperspektiv
 • Branschcykler och samhällsutveckling
 • Smart Cities och Smart Buildings
 • Omställning i verkligheten
 • Individuella utvecklingsprojekt – slutpresentationer

Lärformaten

Föreläsningar, diskussioner, interaktiva lektioner, praktikfall, grupparbeten, kortare teoriavsnitt och ett individuellt projekt.

Tidsåtgång

Lätt läsning eller kortare videos mellan modulerna, samt tid till det individuella projektet

Programmet ges i samarbete med


Omfattning

4 moduler om 3 dagar, summa 12 dagar, eventuellt kompletterat med en studieresa tillsammans med tidigare kursdeltagare.

Datum

Nästa programstart är planerad till hösten 2023.

Fakultet

Välmeriterade forskare från KTH och andra universitet, företagsledare och experter inom valda områden.

Mentorstöd

Vi rekommenderar alla deltagare att använda sig av en mentor. Vi bistår med stöd och struktur för detta.

Plats

Kursgård i Stockholms närområde

Pris

96.000 kr exkl moms. Medlem i Föreningen Byggherrarna erhåller 5% rabatt. Deltagaren betalar själv resor och logi samt måltider lägg till.

Studieresa

Den kan komma att ordnas efter utbildningen (separat kostnad).

Avbokningsregler: Efter meddelad antagning är anmälan bindande. Om avbokning sker mer än åtta veckor före programmets start återbetalas 90 % av avgiften. Sker avbokning mellan åtta och fyra veckor före start återbetalas 50 %. Vid avbokning senare än fyra veckor innan programstart sker ingen återbetalning.

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan.  janej
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.