Välj program

Vi är stolta över våra deltagare. Välj ett program och läs om deras upplevelse.

Industrial Infra Service Consultancy Urban Systems
Industrial
avatar_henrik_henriksson

When it comes to the development of the company’s business and strategy as well as understanding of the business environment, the Executive Program in Industrial Management gives valuable input and findings. The program provides a genuine in-depth examination of the strategic business decisions in manufacturing companies.

Henrik Henriksson — CEO, Scania CV
avatar_christina_holgerson

The Executive Program in Industrial Management has a very good width, and most likely your area of responsibility will be included giving you a chance to shine in front of your classmates. The content of the program is continuously adapted so it is always up to date in terms of industry news, trends, technologies, etc.

Christina Holgerson — Director of TQM & HR, VBG GROUP AB
avatar_anders_sundvik

The Executive Program in Industrial Management provides a broad knowledge base to understand the complex surrounding of a modern industrial operation. Inspiring lecturers in combination plenty of participant interaction creates a learning environment that stretches beyond theory to provide true examples of true business implementation.

Anders Sundvik — VP Research & Development, Camfil AB
Infra Service
EPIS-anna-johansson

Att inspireras av andras initiativ och att få konkret hjälp till agera för förändring är en värdefull mix. Programmet innehöll båda. En bra blandning av forskare, företag och experter gjorde att ämnena ofta fick flera perspektiv. Dessutom är det alltid värdefullt med möjligheten att lyssna, lära och dela med sig till andra deltagare i programmet, eftersom de andra företagen som har samma affärslogik ofta har liknande problem. Gruppen fick också en bra gemenskap.”

Anna Johansson — Ekonomichef, Borås Energi & Miljö
Kimmy Bech

Tack vare Executive Program in Infra Service Management har jag både ökat min organisations kunskap om och förmågan att genomföra det omfattande förändringsarbete som det innebär att gå från att vara en nationell monopolverksamhet till att vara en aktör i en internationell ny bransch."

Kimmy Bech — fd operativ chef, LFV
EPIS-gunilla_lagergren

Programmet lämpar sig bra för infrastrukturföretag. De affärsutmaningar jag sitter med i mitt arbete - med att skapa värde för våra kunder och se till att vi har en lönsam verksamhet - belystes med praktiska exempel av forskare, experter och företag. Bredden och angreppssätten i programmet har både gett strategisk reflektion och handlingskraft. Att jag dessutom haft mycket roligt med kollegor från andra företag med liknande utmaningar är en bonus. Till nästa utbildning har jag redan rekommenderat en kollega att deltaga."

Gunilla Lagergren — Platschef, Servanet AB
EPIS-henrik-bergdahl

Att ta del av konkreta fall och hur företag anpassar sig till de marknadsförändringar som är aktuella, t.ex. genom digitaliseringen och förändrade kundbehov, är otroligt värdefullt för en verksamhet som vår. Vi, som ansvarar för och utvecklar en säker flygtrafikledning med hög kapacitet i luftrummet, behöver förstå hur andra agerar och på vilket sätt vi skapar mest värde. Programmet har gett mig en bra bas och många verktyg att ta mig an de utmaningar vi står inför.”

Henrik Bergdahl — Manager Operations ATCC Malmö, NUAC HB (dotterbolag till TILL LFV och Navair)
EPIS-birgitta-simonsson

Föreläsarnas engagemang och kunskap under Executive Program in Infra Service Management bidrog till både spännande diskussioner och tankeväckande övningar. Jag har också fått många nya verktyg, ny kunskap och tid att lyfta blicken för att på så sätt kunna vidareutveckla min egen verksamhet."

Birgitta Simonsson — fd VD, Bankgirot
EPIS-krister-lindvall

Programmet höll genomgående en bra hög nivå kryddat med flera toppavsnitt. Att tänka igenom hur kraven från omvärlden påverkar vår verksamhet är nyttigt. Med prak tiska råd och verktyg hur vi kan utvecklas och bli bättre så blev programmet än mer värdefullt. Det är mycket som jag tar med mig och som utvecklat mig, vilket kommer vara till nytta både för Trafikverket och för mig privat. Jag rekommenderar gärna utbildningen."

Krister Lindvall — Avdelningschef, Trafikverket
EPIS-anders-ericsson

Under Executive Program in Infra Service Management upplevde jag en stor gemenskap med deltagare från andra liknande branscher. Det var lätt att diskutera mina hemmaproblem med dem och det hjälpte att ta mig från tanke till handling."

Anders Ericsson — VD, Värmevärden AB
Consultancy
avatar-sandra-de-brito

Executive Program in Consultancy Mangement är ett utmärkt sätt att förkovra sig och vässa sina ledaregenskaper. Det är en perfekt blandning av akademisk höjd och operativ förankring i näringslivet.”

Sandra de Brito — Head of Solution Area IT and Labs, Networks R&D, Tieto AB
avatar-lars-stugemo

Styrkan med Executive Program in Consultancy Mangement är att det hanterar de strategiska problem vi i ledningen brottas med varje dag, t ex hur vi blir ännu bättre på att segmentera våra kunder, bygga strukturkapital och organisera vår verksamhet.”

Lars Stugemo — VD och koncernchef, HiQ International AB
avatar-bent-johannesson

Mixen av deltagare på Executive Program in Consultancy Mangement var perfekt. Alla inom samma affärslogik och med det i grunden samma ledningsproblem. Men tack vare ett breddat branschperspektiv var det få konkurrenter, vilket gav spänst och öppenhet i alla diskussioner och grupparbeten. Själv har jag fått ett breddat kontaktnät och ökad insikt som har jag har stor glädje av.”

Bent Johanneson — VD, Ramböll Sverige AB
Urban Systems
avatar-johanna-farelius

Executive Program in Sustainable Urban Systems har bidragit till att jag kommit att se på samhällsekonomi på ett nytt sätt; som ett processverktyg för att uppnå win-win lösningar. Programmet har givit energi och framtidstro inom ett område med många stora utmaningar.”

Johanna Farelius — Enhetschef samhällsekonomiska analyser, Naturvårdsverket
avatar-andreas-totschnig

Executive Program in Sustainable Urban Systems kombinerar ledarutveckling med sakfrågan hållbar stadsutveckling på ett sätt som både utvecklar mig själv och som är direkt relevant i vår verksamhet. Jag känner att jag nu har en stark plattform, och nytt nätverk, för att påverka så att hållbarheten i stadsutvecklingen ökar samt att jag bättre kan initiera och driva ett sådant förändringsarbete.”

Andreas Totschnig — planchef, Nacka kommun
avatar-catarina-naucler

Programmet har en stor styrka i att ledare från olika verksamheter och branscher deltar tillsammans. Till att börja med skapar det utmaningar i att förstå varandras förutsättningar och perspektiv, men successivt växer paralleller och likheter fram som ger många aha-upplevelser. Executive Program in Sustainable Urban Systems har givit mig nya metoder och modeller som jag kan använda i mitt dagliga arbete.”

Catarina Nauclér — Forsknings- och utvecklingschef, Fortum