Om Infra Service Management

Som ansvarig i ett företag som levererar infraservice har du en utmanande uppgift. Den verksamhet du företräder är en viktig del i vårt gemensamma samhällsbygge. Era tjänster krävs för att det moderna samhället skall fungera och utvecklas. Er leverans utvärderas dagligen av ett stort antal medborgare och företag. I många verksamheter krävs substantiella reinvesteringar för att över tid upprätthålla den kvalitet som förväntas. Ofta är såväl investeringsmedel som intäkter avhängiga politiska beslut på olika nivåer. I den kontexten är det utmanande att ansvara för både det reella och affärsmässiga resultatet.

Marknadsutvecklingen generellt styrs i hög grad av politiska regleringar. Där tidigare monopolsituationer förelåg byggs det nu upp parallella och konkurrensutsatta system. I den snabba utvecklingstakten hinner inte alltid regelverket med, vilket kan äventyra såväl konkurrensneutralitet som övergripande måluppfyllelse. Avvägningen att ligga rätt i tiden och hinna med att anpassa verksamheten är en utmaning. Interna ideal att bidra till ett hållbart samhällsbygge kan krocka med en ny marknadssituation. Långsiktig chefsförsörjning, ledarskap och förmåga att rekrytera teknisk nyckelkompetens på en överhettad arbetsmarknad är utmanande.

Executive Program in Infra Service Management startades för mer än tio år sedan. Vi uppgraderar och förändrar ständigt innehållet för att passa samhällsstrukturen och trender framåt. Fokus på den specifika affärslogiken inom infraserviceverksamhet gör att du under programmet kan arbeta aktivt med era egna utmaningar. Du får ny kunskap, breddade perspektiv och inspiration från såväl vår noga utvalda fakultet som från andra deltagare under programmet.

Ansök härLadda ner PDF

Programansvarig

Staffan Movin
070 210 74 95
Executive Program in Infra Service Management 2018

Avsnitt 1 – Nya utmaningar i en reglerad struktur

Programmet startar med en överblick de gemensamma dragen i infrastrukturföretags affärslogik och hur logiken utmanas av omvärldsförändringar. Vi utgår från det värde infrastrukturföretag skapar och hur detta uppskattas av omvärlden. Vi analyserar utifrån politik, samhälle och kunder och tittar på hur dynamiken kring infrastrukturföretag och dess värdeskapande förändras. Vi behandlar även mer branschnära trender som konsolidering, extern finansiering och nya affärer och koncept.

Exempel på föreläsare i samband med det första avsnittet är

Anna Felländer, Senior Advisor på BCG, styrelseledamot i forskningscentret House of Finance samt rådgivare i regeringens digitaliseringsråd

 • Diginomics – transformation in an accelerating speed

Kent Thorén, Head of Nordic Region, Rohrbeck Heger

 • The question of time – att bedöma och planera för olika typer av trender och omvärldsförändringar.

Professor Eric Giertz, KTH

 • Samhällets förändringar på 100 år – samspelet mellan faktorer som teknik, politik och ekonomi påverkan

Professor Göran Cars, KTH

 • Stadsplanering för effektiv infrastrukturförsörjning – Fallet Kiruna

Karin Svensson Smith (mp), ordf i riksdagens trafikutskott

 • Politikens roll att skapa förutsättningar för framtidens hållbara infrastruktur

Dr Ingrid Skogsmo, Chalmers Industriteknik, verksam i Bryssel

 • Innovationer och nya lösningar – Europakommissionens policyarbete “and beyond”

Professor Jan Gulliksen, KTH , fd ordförande i Digitaliseringskommissionen

 • Digitalisering och teknikutveckling för framtidens verksamhet

 

Avsnitt 2 – Att tillvarata möjligheter

Vi zoomar in diskussionerna och frågar oss hur infraserviceföretag kan dra nytta av omvärldsförändringarna. Vilken roll kan det företag du representerar ta i det skiftande affärslandskapet? Vi behandlar digitalisering, kontinuitet, hållbarhet och integrationen av olika infrastrukturer. Varje enskilt område fördjupas och konsekvenserna av förväntade förändringar betonas.

Avsnitt 3 – Affärsstrategi, värdeskapande och roll

Vad bör det företag du representerar göra för att bli starkare? Hur arbetar man strukturerat för att utveckla sitt värdeskapande i organisation och erbjudande. Vi tittar på och diskuterar framgångsrika partnerskap/samarbetsstrukturer, kontinuitet/tillgänglighet, plattformar för teknik och tjänsteutveckling, de egna erbjudandenas effektivitet samt hur offentlig upphandling påverkar företagens utvecklingsmöjligheter.

Avsnitt 4 – Har vi vad som krävs?

Vad är vår kärnkompetens? Hur hanterar och stärker den på kort och lång sikt? Hur hanterar vi förändring och effektivitet och samtidigt stärker vår affär? Vi genomlyser områden som upphandling, ekonomistyrning och tittar närmare på teknik- och produktutvecklingsföretag. Du som deltagare startar också ett utvecklingsarbete knutet till ditt företag

Avsnitt 5 – Företagets förändringsledning

Vilket är företagets roll och vilket agerande krävs för nå målsättningarna? Förståelse för change management och förändringsledning både inom och genom den egna organisationen och i relation till andra aktörer är centralt i detta avsnitt, men också ekonomisk analys, ekonomiska modeller och ekonomiska verktyg.

Avsnitt 6 – Ledarens roll i förändring

Under sista avsnittet jobbar vi med förändringsledning, och använder deltagarnas egna förändringsinitiativ som exempel. Vi ägnar en stor del av tiden till retorik och idéförsäljning, men ser även till hur vi säkerställer att vi kan nå de mål vi eftersträvar.

När

Programmet omfattar totalt 18 dagar fördelade på sex avsnitt som genomförs följande datum:

 • 10-12 april 2018
 • 15-17 maj
 • 12-14 juni
 • 14-16 augusti
 • 18-20 september
 • 6-8 november
Plats

Programmet genomförs på kursgård i närheten av Stockholm.

Avgift

189 000 SEK exklusive moms och inkluderar litteratur och övrig dokumentation. Kostnader för kost och logi tillkommer.

Språk

Svenska

Vid antagning är anmälan bindande. Om avbokning sker mer än åtta veckor före programmets start återbetalas 90 % av avgiften. Sker avbokning mellan åtta och fyra veckor före start återbetalas 50 %. Vid avbokning senare än fyra veckor innan programstart sker ingen återbetalning.

Ansökan

Ansök till programmet genom att fylla i formuläret. Din ansökan måste stödjas av ditt företag. Vid antagningen beaktas såväl den sökandes erfarenhet som gruppens sammansättning. Gruppens storlek är begränsad.

Referenser

Att inspireras av andras initiativ och att få konkret hjälp till agera för förändring är en värdefull mix. Programmet innehöll båda. En bra blandning av forskare, företag och experter gjorde att ämnena ofta fick flera perspektiv. Dessutom är det alltid värdefullt med möjligheten att lyssna, lära och dela med sig till andra deltagare i programmet, eftersom de andra företagen som har samma affärslogik ofta har liknande problem. Gruppen fick också en bra gemenskap.”

Anna Johansson — Ekonomichef, Borås Energi och Miljö

Tack vare Executive Program in Infra Service Management har jag både ökat min organisations kunskap om och förmågan att genomföra det omfattande förändringsarbete som det innebär att gå från att vara en nationell monopolverksamhet till att vara en aktör i en internationell ny bransch.

Kimmy Bech — fd operativ chef, LFV

Programmet höll genomgående en bra hög nivå kryddat med flera toppavsnitt. Att tänka igenom hur kraven från omvärlden påverkar vår verksamhet är nyttigt. Med prak tiska råd och verktyg hur vi kan utvecklas och bli bättre så blev programmet än mer värdefullt. Det är mycket som jag tar med mig och som utvecklat mig, vilket kommer vara till nytta både för Trafikverket och för mig privat. Jag rekommenderar
gärna utbildningen.”

Krister Lindvall — Avdelningschef, Trafikverket

Programmet lämpar sig bra för infrastrukturföretag. De affärsutmaningar jag sitter med i mitt arbete - med att skapa värde för våra kunder och se till att vi har en lönsam verksamhet - belystes med praktiska exempel av forskare, experter och företag. Bredden och angreppssätten i programmet har både gett strategisk reflektion och handlingskraft. Att jag dessutom haft mycket roligt med kollegor från andra företag med liknande utmaningar är en bonus. Till nästa utbildning har jag redan rekommenderat en kollega att deltaga."

Gunilla Lagergren — Platschef, Servanet AB

Föreläsarnas engagemang och kunskap under Executive Program in Infra Service Management bidrog till både spännande diskussioner och tankeväckande övningar. Jag har också fått många nya verktyg, ny kunskap och tid att lyfta blicken för att på så sätt kunna vidareutveckla min egen verksamhet.

Birgitta Simonsson — fd VD, Bankgirot

Under Executive Program in Infra Service Management upplevde jag en stor gemenskap med deltagare från andra liknande branscher. Det var lätt att diskutera mina hemmaproblem med dem och det hjälpte att ta mig från tanke till handling.

Anders Ericsson — VD, Värmevärden AB